Ангуушадай темэ (гэрэлэй элшэтэлгэ, hомо, зэр зэбсэг, буу зэбсэг)

Namc 26-03-2015 16:43

Сайн байна, хундэтэ ангуушад! буу зэбсэгээр хонирходог, агнаха дуратай хунууд энэ темэ руу орохыетнай уряалнаб. Тухатай, хэрэгтэй, ханаанда тараха юумэнууд олдохол байха.

Namc 26-03-2015 16:46

Буряад алфавидай "h"узэг бэшэгдээгуй, зубоор ойлгооройгты.

Namc 26-03-2015 16:54

Нэн туруун, би оорынгоо буу тухай багаханаар хоорэхэм.
дариин галаар hурэдэг буутайб ЧЗ-550 кал.30-06
Вепрь К кал.7,62х39
ямар гэрэлэй элшэтэлгэ (оптический прицел) абахыемни заабарилха байнат

SB8110 27-03-2015 07:49

Сайн байна! Ямар гоер иигэжэ буряад хэлэндээр темэ негдээд байнаб)
Гэрэлэй элшэтэлгэ абаха hаа Никон Монарх гэжэ гэрэлэй элшэтэлгэ таараха байна гэжэ хэлэхэ байнаб, тэрэ прицел бухэ, гэрэлынь-шэлынь ехэ hайн гэлсэдэг, качество гэхэ мэтэ дээгур байдаг, ба ехэ унтээ бэшэ.

SB8110 27-03-2015 07:53

Ехэ мунгэтэ haa германскэ ба американска прицел обахада гоел даа, Карл Цейс, Шмит Бендер, НайтФорс, Люполд гэхэ мэтэ прицелнууд дэлхээ дээрэ эгээл hайн гэлсэдэг))
Вепрь К дэ Никон Простафф ба Бушнель Трофи гэжэ прицелнууд таараха, тиимэ унтээ бэшэ, качевань hайн.

Забайкалец-03 16-05-2015 16:27

Требую перевод

SB8110 20-05-2015 04:50

Ну коротко речь идет про оружие и прицелы)

Забайкалец-03 24-05-2015 17:22

По перечисленным брендам, я это понял.

Surgerion 11-06-2015 06:37

Русский толмач совсем угэ.

Забайкалец-03 11-06-2015 07:05

Да не говори.. :)