Shiki

Vlad WK 26-12-2008 10:45

Shiki Petty 150mm 5800р

Shiki Gyuto 210mm 6900р

Shiki Santoku 180mm 6500р