Lietuvos policijos gen.komisaro isakymas

kolobok

Приказ ген. коммисара, Литовской полиции
"О правилах временного хранения оружия и боеприпасов"


LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO
Į S A K Y M A S

DĖL LAIKINO GINKLŲ, ŠAUDMENŲ SAUGOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2003 m. birželio 23 d. Nr. V-364
Vilnius
LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO
Į S A K Y M A S

DĖL LAIKINO GINKLŲ, ŠAUDMENŲ SAUGOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2003 m. birželio 23 d. Nr. V-364
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1108 "Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2002, Nr. 72-3056) 2.3.4 punktu:
1. T v i r t i n u Laikino ginklų, šaudmenų saugojimo taisykles (pridedama).
2. P a v e d u Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Valdymo tarnybos Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros valdybai ir teritorinėms policijos įstaigoms kontroliuoti įsakymo vykdymą.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2003 m. liepos 1 d.

POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS VYTAUTAS GRIGARAVIČIUS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-364

LAIKINO GINKLŲ, ŠAUDMENŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Laikino ginklų, šaudmenų saugojimo taisyklės (toliau - taisyklės) nustato laikino ginklų šaudmenų saugojimo sąlygas ir tvarką.
2. Šios taisyklės netaikomos specialaus statuso subjektams.
3. Šie taisyklių reikalavimai privalomi:
3.1. juridiniams asmenims, jeigu jie draudžia fiziniams asmenims įnešti ginklus ir šaudmenis į jiems priklausančius ar jų valdomus objektus (valstybės institucijų, įstaigų, įmonių patalpas, bankus, stadionus, restoranus, barus, teatrus, parduotuves ar kitas panašaus pobūdžio visuomeninės paskirties patalpas), teritorijas, kuriose organizuojami masiniai renginiai, ar kitas visuomeninės paskirties vietas bei pageidauja teikti laikino ginklų saugojimo paslaugą;
3.2. fiziniams asmenims, kai jie palieka jų turimus ginklus ir šaudmenis laikinai saugoti.
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. Plokštelinė spyna - spyna, kurioje sklendės judesys sukeliamas raktu (rakto iškilimai ir įdubimai yra stačiakampio formos), tiesiogiai arba per papildomus spynos elementus veikiant spynos sklendę.
4.2. Seifas - dviem vidinėmis spynomis užrakinama metalinė dėžė arba dviem vidinėmis spynomis užrakinamas metalinės spintos atskiras skyrius. Metalinės dėžės ar spintos sienelių (pertvarų storis turi būti ne plonesnis kaip 3 milimetrai.
4.3. Leidimas laikyti ginklus - teritorinės policijos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad laikino ginklų ir šaudmenų saugojimo vietos, seifai atitinka šių taisyklių reikalavimus ir juridiniam asmeniui leidžiama laikinai saugoti ginklus ir šaudmenis.
4.4. Laikinas ginklų ir šaudmenų saugojimas - trumpalaikis (iki 24 val.) ginklų ir šaudmenų laikymas tam pritaikytose vietose.
5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467).
6. Juridiniai asmenys, prieš pradėdami priiminėti iš fizinių asmenų laikinai saugoti ginklus ir šaudmenis, vietas, kuriose bus laikinai saugomi ginklai ir šaudmenys, seifus turi įrengti pagal šių taisyklių reikalavimus taip, kad būtų užtikrintas ginklų ir šaudmenų saugumas, paskirti darbuotojus, atsakingus už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą, bei gauti teritorinės policijos įstaigos leidimą laikyti ginklus.
7. Juridinis asmuo turi gauti tiek leidimų laikyti ginklus, kiek juridinio asmens filialų ar kitų struktūrinių padalinių, kuriuose bus laikinai saugomi ginklai ir šaudmenys, buveinių yra skirtingais adresais.
8. Juridinis asmuo, besiverčiantis ginklų ir šaudmenų gamyba, taisymu (perdirbimu), importu, eksportu, prekyba, nuoma, tirų, šaudyklų eksploatavimu arba ginklus ir šaudmenis naudojantis profesinei veiklai, sportui, medžioklei, mokymui, moksliniams tyrimams ir turintis leidimą laikyti ginklus, patvirtinantį, kad patalpos atitinka nustatytus reikalavimus, gautą kitų teisės aktų nustatyta tvarka, leidimo laikyti ginklus pagal šias taisykles gauti neprivalo, jeigu ginklai ir šaudmenys bus laikinai saugomi tose pačiose patalpose.

II. LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS IŠDAVIMAS

9. Juridinis asmuo, pageidaujantis gauti leidimą laikyti ginklus, teritorinei policijos įstaigai pateikia:
9.1. prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, juridinio asmens filialo ar struktūrinio padalinio, kuriame bus laikinai saugomi ginklai ir šaudmenys, buveinė, telefono ir fakso numeriai (jeigu juridinio asmens ir jo filialo ar struktūrinio padalinio adresai nesutampa), juridinio asmens administracijos vadovo ar juridinio asmens filialo ar struktūrinio padalinio vadovo, taip pat darbuotojo (-ų , atsakingo (-ų už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą, vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) bei darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti leidimą laikyti ginklus, vardas, pavardė ir asmens kodas;
9.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimą ir jo kopiją;
9.3. juridinio asmens administracijos vadovo įsakymą dėl darbuotojo (-ų ), atsakingo (-ų už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą, paskyrimo ir jo kopiją.
10. Vietoj dokumentų originalų ir jų kopijų juridinis asmuo gali pateikti notaro patvirtintas dokumentų kopijas.
11. Teritorinės policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas (toliau - pareigūnas), sutikrinęs įrašus dokumentų originaluose su įrašais dokumentų kopijose ir kopijas patvirtinęs savo parašu, dokumentų originalus grąžina dokumentus pateikusiam asmeniui.
12. Kitus dokumentus pareigūnas priima ir nustatyta tvarka tą pačią dieną prašymą užregistruoja.
13. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus ir juos užregistravęs, pareigūnas organizuoja patikrinimų atlikimą, siekdamas nustatyti, ar nėra priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti ginklus juridiniam asmeniui negalėtų būti išduotas.
14. Juridinio asmens administracijos vadovas, juridinio asmens filialo ar struktūrinio padalinio vadovas, darbuotojas (-ai), atsakingas (-i) už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą, tikrinami, ar yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos asmenys:
14.1. ar asmenys teisti (neteisti), bausti (nebausti) administracinėmis nuobaudomis, tikrina pareigūnas, naudodamasis Policijos programiniu paketu, užpildydamas juridinio asmens anketos antrą pusę. Šalia įrašo (žymos) apie patikrinimą pasirašo patikrinimą atlikęs pareigūnas. Jeigu atitinkamos informacijos apie asmenį (-is) nėra, daromas įrašas (žyma) "Informacijos apie anketoje nurodytus asmenis nėra". Jeigu asmuo (-enys) buvo (yra) teistas (-i), baustas (-i) administracine nuobauda, anketos antrojoje pusėje daromas įrašas (žyma) "Informacija apie anketoje nurodytus asmenis pridedama, ____ lapas (-ai)" ir prie anketos pridedama iš duomenų bazės atspausdinta informacija, kuri patvirtinama pareigūno, atlikusio patikrinimą, parašu. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo), privaloma su tyrimą atlikusios (atliekančios) institucijos (pareigūno) pagalba patikslinti ar papildyti informaciją;
14.2. ar asmenims pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą taikyti (netaikyti) teismo įpareigojimai, ar asmenys yra (nėra) įrašyti į policijos operatyvinę įskaitą, tikrinama policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka, pateikiant juridinio asmens anketą su patikrinimų (įrašais) žymomis atitinkamam kriminalinės policijos padaliniui. Anketa su raštu kriminalinės policijos padaliniui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui laikyti ginklus gauti, pateikimo policijos įstaigai dienos.
15. Remiantis patikrinimo rezultatais ir šių taisyklių 9 punkte nurodytais dokumentais surašomas sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo). Sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas, jį suderina su teritorinės policijos įstaigos viešosios policijos vadovu arba jo įgaliotu pareigūnu ir pateikia tvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam pareigūnui.
16. Patikrinimai turi būti atlikti ir sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo) priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų 9 punkte nurodytų dokumentų pateikimo ir prašymo užregistravimo dienos. Prie medžiagos gali būti pridėti kiti dokumentai (pažymos, nutartys ir kt.), charakterizuojantys tikrinamus asmenis.
17. Priėmusi sprendimą teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu apie tai informuoja juridinį asmenį, kad jam bus išduotas leidimas laikyti ginklus, arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą laikyti ginklus, nurodydama apskundimo tvarką. Teritorinės policijos įstaigos rašte turi būti nurodyti reikalavimai juridiniam asmeniui, kuriuos įvykdžius bus išduotas leidimas laikyti ginklus.
18. Leidimas laikyti ginklus gali būti išduotas tik po to, kai juridinis asmuo įsirengia vietas, kuriose bus laikinai saugomi ginklai ir šaudmenys, seifus pagal šių taisyklių reikalavimus taip, kad būtų užtikrintas ginklų ir šaudmenų saugumas. Juridinis asmuo, dėl kurio teritorinė policijos įstaiga priėmė sprendimą išduoti leidimą laikyti ginklus, privalo per 6 mėnesius nuo teritorinės policijos įstaigos rašto gavimo dienos įsirengti ar išsinuomoti ginklų ir šaudmenų laikino saugojimo vietas, seifus.
19. Juridinis asmuo, įsirengęs vietas, kuriose bus laikinai saugomi ginklai ir šaudmenys, apie tai praneša teritorinei policijos įstaigai. Teritorinės policijos įstaigos vadovo įsakymu sudaryta komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo juridinio asmens prašymo gavimo privalo atlikti juridinio asmens ginklų ir šaudmenų laikino saugojimo vietų ir seifų patikrinimą. Patikrinimo metu turi būti surašomas laikino ginklų ir šaudmenų saugojimo vietų ir seifų patikrinimo aktas. Akte turi būti pažymėta, ar juridinio asmens įrengtos ar išsinuomotos laikino ginklų ir šaudmenų saugojimo vietos, seifai atitinka šių taisyklių reikalavimus. Prie akto turi būti pridėti patalpų projektai, paslėptų darbų aktai, gamintojų išduoti durų, seifų, apsauginių žaliuzių pasai arba šių dokumentų kopijos.
20. Teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas nuo laikino ginklų ir šaudmenų saugojimo vietų ir seifų patikrinimo akto surašymo dienos (jeigu akte pažymėta, kad juridinio asmens laikino ginklų ir šaudmenų saugojimo vieta atitinka šių taisyklių reikalavimus) juridinio asmens įgaliotam darbuotojui išduoda leidimą laikyti ginklus. Leidimas laikyti ginklus yra neterminuotas. Šį leidimą juridinis asmuo privalo pakabinti laikino ginklų ir šaudmenų saugojimo vietoje taip, kad jis būtų akivaizdžiai matomas.
21. Visi dokumentai, susiję su leidimų laikyti ginklus išdavimu, teritorinėje policijos įstaigoje segami į atskirą bylą. Leidimai laikyti ginklus surašomi leidimų laikyti ginklus apskaitos žurnale. Žurnalas gali būti sudaromas skaitmeninėje laikmenoje.
22. Juridinis asmuo sprendimą atsisakyti leidimą laikyti ginklus turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų apskųsti policijos generaliniam komisarui, kuris ne vėliau kaip per 30 dienų turi priimti sprendimą dėl leidimo laikyti ginklus. Juridinis asmuo, negavęs jį tenkinančio atsakymo ar visai negavęs atsakymo, sprendimą atsisakyti išduoti leidimą laikyti ginklus gali apskųsti teismui.

III. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKYTI GINKLUS

23. Leidimas laikyti ginklus juridiniam asmeniui neišduodamas, jeigu:
23.1. pateikti ne visi šių taisyklių 9 punkte nurodyti dokumentai;
23.2. pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys;
23.3. paaiškėja, kad juridinio asmens administracijos vadovas, darbuotojas, atsakingas už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą, nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo;
23.4. juridinis asmuo per 6 mėnesius nuo sprendimo išduoti leidimą laikyti ginklus neįsirengė ar neišsinuomavo laikino ginklų ir šaudmenų saugojimo vietų, seifų, atitinkančių šių taisyklių reikalavimus;
23.5. juridiniam asmeniui dėl pažeidimų buvo panaikintas leidimas laikyti ginklus toje juridinio asmens, jo filialo ar struktūrinio padalinio laikino ginklų ir šaudmenų saugojimo vietoje, kurioje vėl prašoma leisti laikyti ginklus ir šaudmenis, ir nuo to laiko nėra praėję treji metai.

IV. PAREIGA INFORMUOTI

24. Juridinis asmuo prieš priimdamas į darbą naują administracijos vadovą, juridinio asmens filialo ar struktūrinio padalinio vadovą, darbuotoją, kuris bus atsakingas už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą, privalo pateikti teritorinei policijos įstaigai šio asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta).
25. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų šių taisyklių 14 punkte nustatyta tvarka atlieka reikalingus patikrinimus ir informuoja juridinį asmenį, ar naujam administracijos vadovui, juridinio asmens filialo ar struktūrinio padalinio vadovui, darbuotojui, atsakingam už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą, leidžiama dirbti darbą, susijusį su laikinu ginklų ir šaudmenų saugojimu.

V. ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS PANAIKINIMĄ,
LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS PANAIKINIMAS

26. Juridinis asmuo teritorinės policijos įstaigos gali būti raštu įspėjamas apie galimą leidimo laikyti ginklus panaikinimą, jeigu juridinis asmuo pažeidė įstatymų, šių taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su ginklų, šaudmenų laikymu ar apskaita.
27. Jeigu juridinis asmuo yra įspėjamas apie galimą leidimo laikyti ginklus panaikinimą, jis turi pašalinti pažeidimus per teritorinės policijos įstaigos rašte nustatytą terminą.
28. Leidimas laikyti ginklus panaikinamas, jeigu:
28.1. juridinis asmuo raštu prašo panaikinti leidimą;
28.2. juridinis asmuo likviduotas ar reorganizuotas;
28.3. nustatoma, kad juridinis asmuo pateikė sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;
28.4. juridinis asmuo teritorinės policijos įstaigos buvo raštu įspėtas apie galimą leidimo laikyti ginklus panaikinimą už pažeidimus, susijusius su ginklų, šaudmenų laikymu ar apskaita, tačiau nepašalino pažeidimų per teritorinės policijos įstaigos nustatytą terminą;
28.5. juridinis asmuo, kuris buvo teritorinės policijos įstaigos įspėtas apie galimą leidimo laikyti ginklus panaikinimą už pažeidimus ir tuos pažeidimus pašalino, antrą kartą per vienerius metus padaro pažeidimą, susijusį su ginklų, šaudmenų laikymu ar apskaita;
28.6. juridiniam asmeniui panaikinta licencija verstis licencijuojama veikla, susijusia su ginklų ir šaudmenų apyvarta;
28.7. juridiniam asmeniui akivaizdžiai neleidus arba sudarius kliūtis kontroliuojančių institucijų darbuotojams atlikti patikrinimą.
29. Teritorinė policijos įstaiga, panaikinusi leidimą laikyti ginklus, nedelsdama visus juridinio asmens saugomus ginklus ir šaudmenis paima ir grąžina jų savininkams. Juridinio asmens dokumentai, susiję su laikinu ginklų ir šaudmenų saugojimu, tokiu atveju paimami saugoti į teritorinę policijos įstaigą.

VI. GINKLŲ PRIĖMIMO, SAUGOJIMO IR IŠDAVIMO VIETA

30. Patalpoje, kurioje ginklai ir šaudmenys priimami laikinai saugoti, saugomi ir išduodami, ginklų ir šaudmenų priėmimo ar išdavimo metu negali būti pašalinių asmenų (leidžiama būti tik juridinio asmens darbuotojui, atsakingam už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą, ir fiziniam asmeniui, kuris perduoda ginklą, šaudmenis laikinai saugoti ar jį atsiima).
31. Patalpoje turi būti stalas ar lentyna ginklui, šaudmenims ir dėtuvėms padėti. Matomoje vietoje turi būti pakabinta leidimo laikyti ginklus kopija bei pagrindinės šių taisyklių nuostatos.
32. Metalinė dėžė ar spinta turi būti pritvirtinta prie sienos ar grindų taip, kad jos negalima būti išsinešti ar išgabenti, išskyrus atvejį, kai visas jos svoris didesnis nei 300 kg.
33. Masinių renginių metu, kai nėra galimybės priimti laikinai saugoti ginklus ir šaudmenis patalpose, ginklai ir šaudmenys gali būti priimami ir ne patalpose. Metalinė dėžė ar spinta gali būti įrengta automobilyje arba kitoje vietoje (ne patalpoje). Tokiu atveju metalinę dėžę ar spintą, kurioje laikinai saugomi ginklai ir šaudmenys, turi saugoti ne mažiau kaip du juridinio asmens, vykdančio asmens bei turto saugą, ginkluoti darbuotojai.

VII. GINKLŲ PRIĖMIMAS IR IŠDAVIMAS

34. Ginklus ir šaudmenis iš asmenų priima ir išduoda juridinio asmens darbuotojas, atsakingas už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą.
35. Vieno asmens ginklams ir šaudmenims sudėti turi būti skiriamas atskiras seifas.
36. Juridinio asmens darbuotojas prieš priimdamas ginklą ir šaudmenis laikinai saugoti iš asmens, pageidaujančio palikti ginklą ir šaudmenis laikinai saugoti, privalo pareikalauti pateikti teritorinės policijos įstaigos leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Iš asmenų, atsisakiusių pateikti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklai laikinai saugoti nepriimami.
37. Leidimų laikyti (nešiotis) ginklus pateikti nereikia, jeigu laikinai saugoti priimamas D kategorijos ginklas (išskyrus vienašūvį ilgavamzdį lygiavamzdį šautuvą .
38. Turi būti du seifo raktų komplektai. Vieną seifo raktų komplektą turi ir naudoja juridinio asmens darbuotojas, atsakingas už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą. Atsarginį seifo raktų komplektą saugo šių taisyklių 3.1 punkte paminėtų juridinių asmenų administracijos vadovai ar juridinių asmenų filialų ar struktūrinių padalinių vadovai (jeigu juridinio asmens ir jo filialo ar struktūrinio padalinio buveinės nesutampa). Draudžiama seifo raktus laikyti paliktus seifų spynose, nerakinamuose stalčiuose, spintose ar kitose pašaliniams asmenims lengvai prieinamose vietose.
39. Asmuo, pageidaujantis palikti ginklą ir šaudmenis laikinai saugoti, prieš įdėdamas ginklą į seifą jį parodo juridinio asmens darbuotojui, priimančiam ginklą. Juridinio asmens darbuotojas sutikrina ginklo numerį su leidime laikyti (nešiotis) ginklus įrašytu ginklo numeriu, ir, jeigu jie sutampa, asmeniui įteikia vieną seifo raktą.
40. Asmuo, pageidaujantis palikti ginklą ir šaudmenis laikinai saugoti, į seifą juos padeda ir iš seifo pasiima pats.
41. Seifą, kuriame paliekamas ginklas ir šaudmenys, užrakina asmuo, pageidaujantis palikti ginklą ir šaudmenis laikinai saugoti, ir juridinio asmens darbuotojas, atsakingas už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą, kiekvienas savo raktu.
42. Užrakinus seifą asmeniui, palikusiam saugoti ginklą ir šaudmenis, grąžinamas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ir išduodamas užpildytas laikino ginklo ir šaudmenų saugojimo kvitas (priedas). Šio kvito šaknelę saugo juridinis asmuo, priėmęs laikinai saugoti ginklą ir šaudmenis.
43. Asmuo gali paimti ginklą ir šaudmenis iš seifo, pateikęs laikino ginklo ir šaudmenų saugojimo kvitą ir leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Atsiėmęs ginklą asmuo privalo pasirašyti laikino ginklo ir šaudmenų saugojimo kvito šaknelėje.
44. Draudžiama ginklus grąžinti asmenims, jeigu jie yra akivaizdžiai neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų.
45. Jeigu asmuo ginklo neatsiima per 24 valandas, o masinių renginių metu, kai ginklai laikinai saugomi ne patalpose, per 2 valandas pasibaigus renginiui, - juridinis asmuo privalo ginklą perduoti teritorinei policijos įstaigai. Teritorinės policijos įstaigos atsakingas pareigūnas paimdamas ginklą ir šaudmenis pasirašo laikino ginklo ir šaudmenų saugojimo kvito šaknelėje ir priima ginklą saugoti į teritorinę policijos įstaigą. Ginklas teritorinėje policijos įstaigoje priimamas, saugomas bei grąžinamas asmeniui vadovaujantis policijos generalinio komisaro patvirtinta Daiktų ir dokumentų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcija.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Pametus ar kitaip praradus seifo raktus (-ą , juridinis asmuo privalo nedelsdamas pakeisti spynas, kurios raktai (-as) pamesti ar kitaip prarasti. Vietoj pamestų ar kitaip prarastų raktų (-o) draudžiama gaminti naujus raktus (-ą .
47. Teritorinės policijos įstaigos ne rečiau kaip du kartus per metus turi patikrinti juridinio asmens laikino ginklų ir šaudmenų saugojimo vietas, kuriose laikomi ginklai ir šaudmenys. Apie atliktą patikrinimą surašomas vietų, kuriose laikomi ginklai ir šaudmenys, patikrinimo aktas, kuris segamas į juridinio asmens bylą.
48. Sunumeruoti ir susegti laikino ginklo ir šaudmenų saugojimo kvitai turi būti įregistruoti ir antspauduoti teritorinėje policijos įstaigoje.
49. Už leidimų laikyti ginklus išdavimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava.
______________

(Juridinio asmens, priėmusio ginklą, pavadinimas)

LAIKINO GINKLO SAUGOJIMO KVITO ŠAKNELĖ

20___-___-___ Nr. 000000

(Miestas)

(Fizinio asmens, iš kurio priimtas ginklas, vardas, pavardė ir

asmens kodas)

Duomenys apie asmens, pateikusio ginklą, leidimą:
(Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus

išdavimo data ir numeris bei jį išdavusi institucija)

Priimto ginklo numeris

Ginklo priėmimo data: 20___-___-___ ir laikas: ___ val. ___ min.(Parašas) (Asmens, iš kurio priimtas ginklas, vardas, pavardė


(Parašas) (Asmens, kuris priėmė ginklą, vardas, pavardė

Žyma apie sugrąžintą ginklą

Ginklo grąžinimo data: 20___-___-___ ir laikas: ___ val. ___ min.


(Parašas) (Asmens, kuris atsiėmė ginklą, vardas, pavardė

Laikino ginklų, šaudmenų saugojimo taisyklių
priedas

(Juridinio asmens, priėmusio ginklą, pavadinimas)

LAIKINO GINKLO SAUGOJIMO KVITAS

20___-___-___ Nr. 000000

(Miestas)

(Fizinio asmens, iš kurio priimtas ginklas, vardas, pavardė ir

asmens kodas)

Duomenys apie asmens, pateikusio ginklą, leidimą:
(Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus

išdavimo data ir numeris bei jį išdavusi institucija)

Priimto ginklo numeris


Ginklo priėmimo data: 20___-___-___ ir laikas: ___ val. ___ min.(Parašas) (Asmens, iš kurio priimtas ginklas, vardas, pavardė

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-362 "DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2004 m. rugsėjo 08 d. Nr. V-430
Vilnius


Siekdamas tobulinti ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarką,
p a k e i č i u Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 63-2875, Nr. 92-4099) patvirtintas Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisykles (toliau - taisyklės):
1. Išdėstau taisyklių 13 punktą taip:
,,13. Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą įsigyti ginklą (toliau - pareiškėjas), pagal deklaruotą gyvenamąją vietą teritorinei policijos įstaigai pateikia:"
2. Papildau taisyklių 13.2 punktą šiuo antruoju sakiniu:
,,Specialaus statuso subjektų pareigūnai gali pateikti medicininės apskaitos formą 048/a;"
3. Išbraukiu taisyklių 13.3 punkte žodžius "bei viename būste su juo gyvenančių vyresnių kaip 14 metų asmenų", "nuolatinę" bei po žodžių "asmens tapatybę bei" įrašau žodį "deklaruotą" ir visą punktą išdėstau taip:
"13.3. pareiškėjo asmens tapatybę bei deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;"
4. Išdėstau taisyklių 13.4 punktą taip:
,,13.4. medžiotojo bilietą su žyma apie duomenų medžiotojo sąvadui pateikimą ir jo kopiją (dokumentai pateikiami tik įsigyjant medžioklinius ginklus);"
5. Papildau taisyklių 15 punktą sakiniu "Pareigūnas, priėmęs dokumentus, Vidaus reikalų ministerijos bei policijos informacinėse sistemose sutikrina pareiškėjo bei kartu su juo gyvenamąją vietą deklaravusių vyresnių kaip 14 metų amžiaus asmenų duomenis." ir visą punktą išdėstau taip:
"15. Pareigūnas, priimantis dokumentus, sutikrinęs įrašus 13.3 ir 13.4 punktuose nurodytų dokumentų originaluose su įrašais dokumentų kopijose ir kopijas patvirtinęs savo parašu, dokumentų originalus grąžina pareiškėjui. Vietoj dokumentų originalų ir jų kopijų asmuo gali pateikti notaro patvirtintas dokumentų kopijas. Pareigūnas, priėmęs dokumentus, Vidaus reikalų ministerijos bei policijos informacinėse sistemose sutikrina pareiškėjo bei kartu su juo gyvenamąją vietą deklaravusių vyresnių kaip 14 metų amžiaus asmenų duomenis. Jeigu trūksta kurio nors dokumento ar jie netinkamai įforminti (apie tai pareiškėją informuoja dokumentus priimantis pareigūnas), pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 dienų juos turi pateikti, priešingu atveju šių taisyklių IV skyriuje nurodytos procedūros neatliekamos, o pareiškėjas, praėjus minėtam terminui, raštu informuojamas, kad prašymas nebus nagrinėjamas. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo diena."
6. Išdėstau taisyklių 37 punktą taip:
"37. Asmuo, įsigyjantis ginklą ir (ar) šaudmenis, ginklų pardavėjui turi pateikti leidimą įsigyti ginklą ir (ar) šaudmenis bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikęs leidimą laikyti (nešiotis) ginklus asmuo taip pat turi teisę įsigyti šaudmenų ginklui, kuris įrašytas šiame leidime. Pateikęs leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ginklų savininkas ar naudotojas, turintis:
37.1. .357 Magnum kalibro revolverį, gali įsigyti ir .38 Special tipo šovinių;
37.2. .22 LR tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir .22 Short tipo šovinių;
37.3. 1895 m. modelio Nagant tipo revolverį, gali įsigyti ir .32 SW Long tipo šovinių;
37.4. 7,62x25 tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir 7,63x25 tipo šovinių;
37.5. 7,63x25 tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir 7,62x25 tipo šovinių;
7. Išdėstau taisyklių 39 punktą taip:
"39. Įsigytą ar padovanotą ginklą asmuo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo ginklo įsigijimo ar nuo apdovanojimo dokumento gavimo dienos privalo įregistruoti teritorinėje policijos įstaigoje, išdavusioje leidimą įsigyti ginklą. Asmuo, įsigijęs savigynai ginklą, kurio dėtuvės talpa viršija 13 šovinių, privalo iki ginklo įregistravimo įmonėje, turinčioje licenciją taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis, į dėtuvę įmontuoti be įrankių neišimamą ribotuvą, sumažinantį dėtuvės talpą iki ne daugiau kaip 13 šovinių. Jeigu ginklas įsigyjamas su keliomis dėtuvėmis, nurodyti būdu turi būti perdarytos visos dėtuvės."
8. Įrašau taisyklių 56 punkte po žodžių ,,bei 13.2-13.7 punktuose nurodytus dokumentus" žodžius ,,(jei anksčiau pristatyti dokumentai yra galiojantys, jų pateikti iš naujo nereikia)", papildau punktą antruoju ir trečiuoju sakiniais ir visą punktą išdėstau taip:
"56. Ne anksčiau kaip prieš 45 ir ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos asmuo privalo perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir teritorinei policijos įstaigai, kurioje registruotas ginklas (-ai), turi pateikti prašymą bei 13.2-13.6 punktuose nurodytus dokumentus (jei anksčiau pristatyti dokumentai yra galiojantys, jų pateikti iš naujo nereikia), banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava už leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimą, 1 fotonuotrauką (3x4 cm) bei ginklą (-us). Asmuo, išvykstantis į užsienį ilgesniam nei 45 dienų laikui, gali prasitęsti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus anksčiau nei prieš 45 dienas iki jo galiojimo pabaigos. Tais atvejais, kai asmuo išvykęs, o leidimas laikyti (nešiotis) ginklus pasibaigia galiojęs, jis pratęsiamas ginklo savininkui grįžus ir pateikus jo buvimą užsienyje patvirtinančius dokumentus."
9. Papildau taisyklių 76 punktą trečiuoju sakiniu ir visą punktą išdėstau taip:
,,76. Ginklo išregistravimo pagrindas 67.8 punkte nurodytu atveju yra juridinio asmens, perdirbusio ginklus į visiškai netinkamus naudoti, surašytas ginklo taisymo (perdirbimo) aktas. Ginklas šiuo atveju išregistruojamas po to, kai pateikiama juridinio asmens, perdirbusio ginklus į visiškai netinkamus naudoti, pažyma. Kilus įtarimui, kad ginklas nėra perdirbtas į visiškai netinkamą naudoti, policijos įstaiga ginklą pateikia Ginklų fondui, kuris per 10 dienų nuo ginklo gavimo įvertina, ar ginklas perdirbtas į visiškai netinkamą naudoti, ir apie tai surašo pažymą bei išsiunčia ją policijos įstaigai."
10. Papildau taisyklių 96 punktą penktuoju ir šeštuoju sakiniais ir visą punktą išdėstau taip:
"96. Jeigu leidimas laikyti (nešiotis) ginklus yra panaikintas ar pasibaigęs jo galiojimas ir yra priimtas teritorinės policijos įtaigos sprendimas realizuoti ginklus, šaudmenis, paimtas ginklas nedelsiant perduodamas įvertinti jo būklę ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisijai, kuri teritorinėje policijos įstaigoje sudaroma iš ne mažiau kaip 3 pareigūnų. Komisija ginklo tinkamumą saugiai naudoti turi įvertinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Sudėtingais atvejais komisijos sprendimu ginklas įvertinti jo būklę gali būti perduotas Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ar jo padalinių ekspertams. Ginklas kartu su aktu dėl jo tinkamumo naudoti per 10 dienų turi būti grąžintas teritorinei policijos įstaigai, davusiai ginklą įvertinti. Jeigu leidimas laikyti (nešiotis) ginklus yra panaikintas ir komisija nustatė, kad ginklui reikalingas remontas, ginklo savininkas per komisijos nustatytą terminą privalo organizuoti savo lėšomis ginklo pristatymą ginklų dirbtuvei. Ginklų dirbtuvei ginklus su lydraščiu pristato policijos įstaigos, panaikinusios leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pareigūnas (-ai) kartu su ginklo savininku ar jo įgaliotu asmeniu (jei ginklo savininkas to pageidauja)."
11. Įrašau taisyklių 98 punkto antrajame sakinyje žodžius ,,Savininko lėšomis", po žodžių ,,arba raštu atsisako organizuoti ginklo, šaudmenų realizavimą, teritorinė policijos įstaiga" žodžius "savininko lėšomis" ir visą punktą išdėstau taip:
"98. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo apie komisijos sprendimą, kad ginklas yra tinkamas naudoti, ginklo savininkas turi pateikti pasiūlymus teritorinei policijos įstaigai, kuriam prekybininkui ginklais perduoti realizuoti ginklą. Savininko lėšomis prekybininkams ginklais ginklus, šaudmenis su lydraščiu pristato policijos įstaigos, panaikinusios leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pareigūnas (-ai) kartu su ginklo savininku ar jo įgaliotu asmeniu (jei ginklo savininkas to pageidauja). Jeigu ginklo, šaudmenų savininkas per nurodytą terminą nepateikia pasiūlymų dėl ginklo, šaudmenų realizavimo ar pateikia pasiūlymus, tačiau nesutinka su prekybininko (-ų ginklais siūloma ginklo, šaudmenų kaina, arba raštu atsisako organizuoti ginklo, šaudmenų realizavimą, teritorinė policijos įstaiga savininko lėšomis ginklą, šaudmenis perduoda realizuoti Ginklų fondui. Apie priimtą sprendimą ginklus, šaudmenis atiduoti realizuoti į Ginklų fondą teritorinė policijos įstaiga raštu turi informuoti ginklo savininką. Veiksmai, susiję su ginklo perdavimu realizuoti, atliekami tik po to, kai išnaudojamos visos sprendimų apskundimo galimybės arba per nustatytus terminus sprendimai nėra skundžiami. Iki tol ginklas turi būti saugomas teritorinėje policijos įstaigoje."
12. Įrašau taisyklių 25, 61, 62, 67.7, 75, 106 punktuose vietoj žodžių ,,nuolatinė", ,,nuolatinės", ,,nuolatinę", ,,nuolatinėje" atitinkamai žodžius ,,deklaruota", "deklaruotos", ,,deklaruotą", ,,deklaruotoje".

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS
ĮSAKYMAS
DĖL GINKLŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ KOLEKCIONAVIMO, PARODŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2003 m. lapkričio 6 d. Nr.V-570
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1108 "Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo" (Žin., 2002, Nr. 72-3056) 2.4.2 punktu:
1. Tvirtinu Ginklų, šaudmenų, jų dalių kolekcionavimo, parodų organizavimo taisykles (toliau - taisyklės) (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. šiuo įsakymu patvirtintose taisyklėse nurodytų blankų bei žurnalų formos nustatytos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakyme Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" ir 2003 m. birželio 23 d. įsakyme Nr. V-363 "Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo";
2.2. jeigu iki šio įsakymo įsigaliojimo eksploatuotos netinkamų naudoti ginklų ekspozicijų salės neatitinka šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių reikalavimų, iki 2008 m. liepos 1 d. turi būti rekonstruotos pagal juos.

Policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2003 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr.V-570


GINKLŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ KOLEKCIONAVIMO, PARODŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ginklų, šaudmenų, jų dalių kolekcionavimo, parodų organizavimo taisyklės (toliau - taisyklės) nustato šaunamųjų ginklų perdirbimo kolekcijoms, netinkamų naudoti ginklų, šaudmenų, jų dalių bei tinkamų naudoti D kategorijos ginklų ir jų šaudmenų, išskyrus vienašūvius ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus ir jų šaudmenis, kolekcijų sudarymo, laikymo, eksponavimo, likvidavimo bei B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų, jų dalių parodų organizavimo tvarką.
2. Šios taisyklės netaikomos specialaus statuso subjektams.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. Ginklų, šaudmenų, jų dalių paroda (toliau - paroda) - trumpalaikis ginklų, šaudmenų, jų dalių viešas rodymas reklamos ar realizavimo tikslu.
3.2. Ginklų, šaudmenų, jų dalių kolekcijos eksponavimas (toliau - eksponavimas) -netinkamų naudoti ginklų, šaudmenų, jų dalių bei nešaunamųjų ginklų, turinčių istorinę, kultūrinę, kriminalistinę ar kitokią pažintinę vertę, viešas rodymas.
3.3. Netinkamas naudoti šaunamasis ginklas - šaunamasis ginklas, perdirbtas ar paveiktas taip, kad iš jo nebūtų galima iššauti, o jo atkūrimas galimas tik panaudojus specialią įrangą ar sukomplektavus ginklą iš reikiamų dalių.
3.4. Ginklų saugykla - Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus atitinkanti patalpa, kurioje asmenys laiko (saugo) ginklus.
3.5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467).
4. Valstybinių muziejų rengiamoms parodoms taikomi II - XI skyrių reikalavimai.
5. Fiziniai ir juridiniai asmenys kolekcijoms sudaryti gali teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti tinkamus naudoti šaunamuosius ginklus, šaudmenis, jų dalis ir perdirbti juos į netinkamus naudoti. D kategorijos ginklai (išskyrus vienašūvius ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus) kolekcionuojami neperdirbti.
6. D kategorijos ginklai ir šaudmenys turi būti:
6.1. laikomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys;
6.2. eksponuojami uždaruose stenduose (vitrinose) arba pritvirtinti atviruose stenduose (vitrinose), arba atviruose stenduose (vitrinose), kurie nuo ekspozicijos lankytojų atskirti ne žemesniu kaip 1 m aukščio barjeru.
7. Kolekciją sudarantys ginklai ir šaudmenys realizuojami arba atiduodami sunaikinti į Ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Ginklų fondas) teisės aktų nustatyta tvarka.

II. GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ PERDIRBIMAS Į NETINKAMUS NAUDOTI GINKLUS IR ŠAUDMENIS

8. Šaunamieji ginklai, atsižvelgiant į jų rūšį, kalibrą, konstrukcijos savybes, į netinkamus naudoti ginklus perdirbami atliekant toliau nurodytus veiksmus:
8.1. pašalinama smogiamojo paleidžiamojo mechanizmo pagrindinė (-ės) dalis (-ys), kad nebūtų galimybės iš jų iššauti;
8.2. pašalinama galimybė įdėti daužiklį (skiltuvą
8.3. ginklo rėmas perdirbamas taip, kad būtų pašalinta galimybė į ginklo rėmą įdėti smogiamąjį paleidžiamąjį mechanizmą arba pagrindines jo dalis;
8.4. pragręžiamas vamzdis (pragręžtos kiaurymės skersmuo turi būti ne mažesnis už pusę ginklo kalibro dydžio, kiaurymės centras turi būti ties ginklui skirto šovinio tūtelės, įstatytos į lizdą, galu);
8.5. revolverio būgnelio šovinių lizdai perdaromi taip, kad būtų pašalinta galimybė į bet kurį iš jų įdėti šovinį.
9. Perdirbant valstybiniuose muziejuose laikomus ginklus, šių taisyklių 8.2-8.5 punktuose nurodyti veiksmai gali būti neatliekami. Išimtos detalės turi būti saugomos ginklų saugykloje, atskirame seife, taip, kad būtų pašalinta galimybė nedelsiant sukomplektuoti ginklus, kad jie taptų veikiančiais ginklais, arba sunaikinamos.
10. Šaudmenys perdirbami atliekant toliau nurodytus veiksmus:
10.1. pragręžiamas (įpjaunamas) tūtelės šonas (pragręžtos kiaurymės skersmuo turi būti ne mažesnis už trečdalį tūtelės kakliuko skersmens) ir sugadinama kapsulė;
10.2. iš tūtelės pašalinamas parako užtaisas;
10.3. jeigu šaudmens sviedinyje buvo sprogstamosios medžiagos užtaisas, jis pašalinamas iš sviedinio;
10.4. jeigu šaudmens sviedinys buvo su sprogdikliu, iš sprogdiklio pašalinamos sprogstamosios medžiagos.
11. Išimtos detalės, išskyrus šių taisyklių 9 punkte numatytą atvejį, sunaikinamos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 įsakymo Nr. V-363 "Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 90-4100) nustatyta tvarka.
12. Šaunamiesiems ginklams perdirbti nustatyta tvarka turi būti gautas leidimas. Šaunamuosius ginklus ir šaudmenis perdirbti gali juridiniai asmenys, turintys teisę perdirbti ginklus. Perdirbus ginklus į netinkamus naudoti ginklus, išimtos detalės įtraukiamos į apskaitą ar sunaikinamos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 įsakymo Nr. V-363 "Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka. Valstybiniai muziejai įsigytus šaunamuosius ginklus bei šaudmenis į netinkamus naudoti gali perdaryti patys. Valstybiniai muziejai perdarę ginklus surašo pažymą. Ginklų fondas raštu teikia konsultacijas konkrečių ginklų ir šaudmenų perdirbimo klausimais.

III. LEIDIMO LAIKYTI NETINKAMUS NAUDOTI GINKLUS IŠDAVIMAS (PERREGISTRAVIMAS)

13. Ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys ir Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, gavę leidimą įsigyti ginklus, gali įsigyti B, C kategorijų ginklus ir D kategorijos vienašūvius ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus, jų šaudmenis ir, perdirbę juos į netinkamus naudoti ginklus, šaudmenis, kolekcionuoti bei eksponuoti.
14. Valstybiniai muziejai, gavę leidimą įsigyti ginklus, gali įsigyti A, B, C kategorijų ginklus ir D kategorijos vienašūvius ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus, jų šaudmenis ir, perdirbę juos į netinkamus naudoti ginklus, šaudmenis, kolekcionuoti bei eksponuoti.
15. 13 ir 14 punktuose nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys kolekcionuoti ir (ar) eksponuoti netinkamus naudoti ginklus, privalo gauti teritorinės policijos įstaigos leidimą laikyti ginklus. Leidimas laikyti ginklus galioja 5 metus nuo išdavimo dienos.
16. Juridinis asmuo, pageidaujantis gauti (perregistruoti) leidimą laikyti ginklus, teritorinei policijos įstaigai pateikia:
16.1. prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, juridinio asmens filialo ar struktūrinio padalinio, kuriame bus laikomi ginklai, buveinė, telefono ir fakso numeriai (jeigu juridinio asmens ir jo filialo ar struktūrinio padalinio adresai nesutampa), juridinio asmens darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti leidimą laikyti ginklus, vardas, pavardė, asmens kodas;
16.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimą ir jo kopiją;
16.3. dokumentą, kuriame nurodyti juridinį asmenį kontroliuojantys asmenys ir jų duomenys;
16.4. juridinį asmenį kontroliuojančio asmens, administracijos vadovo, ginklininko asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
16.5. užpildytą juridinio asmens anketą;
16.6. juridinio asmens administracijos vadovo sprendimą dėl juridinio asmens ginklininko paskyrimo ir jo kopiją.
16.7. ginklininko medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a), patvirtinančią, kad jis neserga liga (-omis) ar neturi fizinio (-ių trūkumo (-ų , įrašyto (-ų į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytą Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą, ir neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, ir nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo, ir jos kopiją. Medicininio patikrinimo išvadoje turi būti žyma su sveikatos priežiūros įstaigos, kuri ją išdavė, pavadinimu. Medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a) turi būti patvirtinta Gydytojų konsultacinės komisijos antspaudu ir šios komisijos pirmininko parašu;
16.8. jei juridinis asmuo turi galiojantį leidimą laikyti ginklus - šį leidimą.
17. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti (perregistruoti) leidimą laikyti ginklus, teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, pateikia:
17.1. prašymą, kuriame nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ir prašymo data;
17.2. 16.7 punkte nurodytą medicininio patikrinimo išvadą;
17.3. užpildytą anketą;
17.4. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas;
17.5. jei fizinis asmuo turi galiojantį leidimą laikyti ar nešioti ginklus - šiuos leidimus.
18. Pareigūnas, priėmęs dokumentus, kopijas palygina su originalais ir grąžina juos pareiškėjui. Dokumentų originalų pateikti nereikia, jei pateikiamos notaro patvirtintos kopijos.
19. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus ir juos užregistravęs, teritorinės policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas (toliau - pareigūnas) organizuoja patikrinimų atlikimą, siekdamas nustatyti, ar nėra priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti ginklus asmeniui galėtų būti neišduotas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 įsakymo Nr. V-363 "Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" arba 2003 birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 "Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka. Patikrinimai neatliekami, jei fizinis asmuo turi galiojantį leidimą laikyti ar nešioti ginklus, o juridinis asmuo - galiojantį leidimą laikyti ginklus.
20. Remiantis patikrinimo rezultatais, priimamas sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo (perregistravimo). Sprendimas neišduoti (neperregistruoti) leidimo laikyti ginklus surašomas laisva forma. Sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas, jį suderina su teritorinės policijos įstaigos viešosios policijos padalinio vadovu arba jo įgaliotu pareigūnu ir pateikia tvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam pareigūnui.
21. Patikrinimai turi būti atlikti ir sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo (perregistravimo) priimtas ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo prašymo užregistravimo dienos. Prie medžiagos gali būti pridėti kiti dokumentai (pažymos, nutartys ir kt.), apibūdinantys tikrinamus asmenis. Neperregistravus leidimo laikyti ginklus ginklai bei ginklų apskaitos dokumentai nedelsiant paimami saugoti į teritorinę policijos įstaigą. Paimtų ginklų tolesnio panaudojimo tvarka nustatyta šių taisyklių 40 punkte.
22. Apie priimtą sprendimą teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėją. Jei sprendimas neigiamas - nurodo apskundimo tvarką.
23. Leidimas laikyti ginklus išduodamas tik po to, kai fizinis ar juridinis asmuo išsinuomoja ar įsirengia patalpas ginklams laikyti. Fizinis ar juridinis asmuo, gavęs teigiamą teritorinės policijos įstaigos sprendimą dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo, privalo išsinuomoti ar įsirengti patalpas ginklams laikyti pagal policijos generalinio komisaro 2003 m. gegužės 12 d įsakyme Nr. V-265 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr.49-2191) ginklų saugykloms nustatytus reikalavimus. Laikoma, kad netinkamo naudoti ginklo kategorija tokia pati, kaip ir tokio paties tinkamo naudoti ginklo kategorija. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo neišsinuomoja ar neįsirengia patalpų per 6 mėnesius nuo teritorinės policijos įstaigos pranešimo gavimo dienos, jis privalo apie tai raštu informuoti šią įstaigą, kuri pakartotinai atlieka šių taisyklių 19 punkte nurodytus patikrinimus ir iš naujo raštu informuoja pareiškėją. Pakartotinis sprendimas galioja 6 mėnesius.
24. Fizinis ar juridinis asmuo, išsinuomojęs ar įsirengęs patalpas ginklams laikyti apie tai praneša teritorinei policijos įstaigai. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos policijos generalinio komisaro 2003 m. gegužės 12 d įsakymo Nr. V-265 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr.49-2191) nustatyta tvarka sudaro komisiją ir atlieka patalpų, kuriose bus laikomi ginklai, patikrinimą. Teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas nuo patalpų, kuriose laikomi ginklai, patikrinimo akto surašymo dienos (jeigu akte pažymėta, kad fizinio ar juridinio asmens patalpos atitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus) fiziniam asmeniui ar juridinio asmens įgaliotam darbuotojui įteikia leidimą laikyti ginklus (pildoma tik pirmoji šio leidimo dalis).
25. Visi su fiziniu ar juridiniu asmeniu susiję dokumentai segami į atskirą bylą. Leidimai laikyti ginklus surašomi į leidimų laikyti ginklus apskaitos žurnalą. Žurnalas gali būti sudaromas skaitmeninėje laikmenoje.
26. Fizinis ar juridinis asmuo atsisakymą išduoti (perregistruoti) leidimą laikyti ginklus turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų apskųsti Lietuvos policijos generaliniam komisarui, kuris ne vėliau kaip per 30 dienų turi priimti sprendimą dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo). Juridinis asmuo, negavęs jį tenkinančio atsakymo ar visai negavęs atsakymo, sprendimą gali apskųsti teismui.
27. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis, kad šis leidimas būtų perregistruotas, į teritorinę policijos įstaigą turi kreiptis ne vėliau kaip prieš 45 dienas.

IV. LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS PATIKSLINIMAS AR DUBLIKATO IŠDAVIMAS

28. Leidimas laikyti ginklus patikslinamas (išrašomas naujas leidimas su patikslintais rekvizitais), jeigu pakeičiama leidime nurodyta juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, buveinė ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta.
29. Fizinis ar juridinis asmuo, turintis leidimą laikyti ginklus, privalo pranešti teritorinei policijos įstaigai apie 28 punkte nurodytų duomenų pakeitimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
30. Fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis patikslinti leidimą laikyti ginklus, teritorinei policijos įstaigai pateikia prašymą, dokumentus, patvirtinančius pakeistus duomenis, ir leidimo originalą (pateikiamas atsiimant patikslintą leidimą . Prašyme taip pat turi būti nurodytas juridinio asmens darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti patikslintą leidimą, asmens kodas, vardas, pavardė.
31. Teritorinė policijos įstaiga išduoda patikslintą leidimą laikyti ginklus arba pateikia pareiškėjui rašytinį motyvuotą sprendimą neišduoti patikslinto leidimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo (patikslinimo) dienos.
32. Praradęs leidimą fizinis ar juridinis asmuo turi šį leidimą paskelbti negaliojančiu kuriame nors Lietuvos Respublikos dienraštyje. Nuo paskelbimo dienos leidimas laikomas negaliojančiu.
33. Praradusiam leidimą fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris pateikia prašymą, motyvuotą paaiškinimą, skelbimo apie negaliojantį leidimą Lietuvos Respublikos dienraštyje kopiją, teritorinė policijos įstaiga išduoda leidimo dublikatą su žyma "DUBLIKATAS" ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos.
34. Dokumentai, gauti dėl leidimo laikyti ginklus patikslinimo ar leidimo dublikato išdavimo, segami į fizinio ar juridinio asmens bylą. Duomenys apie patikslinto leidimo arba leidimo dublikato išdavimą įrašomi į leidimų laikyti ginklus apskaitos žurnalą.
35. Patikslinus leidimą laikyti ginklus ar išdavus jo dublikatą, leidimo laikyti ginklus galiojimo laikas nesikeičia.


V. ATSISAKYMAS IŠDUOTI, PATIKSLINTI ARBA PERREGISTRUOTI LEIDIMĄ LAIKYTI GINKLUS

36. Leidimas laikyti ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui neišduodamas, atsisakoma jį patikslinti arba jis neperregistruojamas, jeigu:
36.1. pateikti ne visi reikiami dokumentai;
36.2. pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys;
36.3. paaiškėja, kad:
36.3.1. fizinis asmuo ar ginklininkas serga ligomis ar turi fizinių trūkumų (Ligų ir fizinių trūkumų sąrašą nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija), trukdančių tinkamai elgtis su ginklu, arba yra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar yra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo;
36.3.2. fizinis asmuo ar juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo, administracijos vadovas, ginklininkas nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo (ši nuostata netaikoma valstybinius muziejus kontroliuojančiam asmeniui)
36.4. patalpos ginklams laikyti (ginklų saugykla) neatitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. gegužės 12 d įsakyme Nr. V-265 "Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr.49-2191) nustatytų reikalavimų;
36.5. juridiniam asmeniui dėl pažeidimų buvo panaikintas leidimas laikyti ginklus tose juridinio asmens, jo filialo ar struktūrinio padalinio patalpose, kuriose jau buvo laikomi ginklai, arba fiziniam asmeniui dėl pažeidimų buvo panaikintas leidimas laikyti ar leidimas nešiotis ginklus ir nuo to laiko nėra praėję treji metai.

VI. ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS PANAIKINIMĄ, LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS PANAIKINIMAS BEI PADARINIAI

37. Fizinis ar juridinis asmuo teritorinės policijos įstaigos gali būti raštu įspėjamas apie galimą leidimo laikyti ginklus panaikinimą, jeigu asmuo pažeidė įstatymų, šių taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu.
38. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo yra įspėjamas apie galimą leidimo laikyti ginklus panaikinimą, jis turi pašalinti pažeidimus per teritorinės policijos įstaigos rašte nurodytą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 30 dienų.
39. Leidimas laikyti ginklus panaikinamas, jeigu:
39.1. fizinis ar juridinis asmuo raštu prašo panaikinti leidimą;
39.2. juridinis asmuo likviduotas ar reorganizuotas;
39.3. miršta fizinis asmuo, kuris turėjo leidimą;
39.4. nustatoma, kad fizinis ar juridinis asmuo pateikė sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;
39.5. atsiranda priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti ginklus neišduodamas;
39.6. fizinis ar juridinis asmuo teritorinės policijos &

Sanych

Ну зачем же удалять?
Тема архиважная и архинужная!
В мемориз!
Всем носящим оружие, распечатать и сувать вахтерам в харю, при проходе на массовые мероприятия, ночные клубы, дома терпимости, Акрополис и прочие стодионы.
Че-Мао-Сан

ImageMaker

коллега Колобок,
тема хороша, а это самая новая редакция?

kolobok

ImageMaker
коллега Колобок
тема хороша, а это самая новая редакция?

Пока другой редакции нет значит это рабочий вариант.
Вот тут можно найти еще много полезного и следить за
обновлением старого:

http://www.policija.lt/viesoji/index.php?page_id=50 http://www.policija.lt/isakymai/index.php?sk=0&rub_id=214&irub_id=20 http://www.policija.lt/teises_aktai/istatymai.php

Lokamp

Я уж, с Вашего позволенья темку переименую. Не взыщите.
Тема и правда зело полезная. Не только для ImageMaker'a 😛

kolobok

Lokamp
Я уж, с Вашего позволенья темку переименую. Не взыщите.
Тема и правда зело полезная. Не только для ImageMaker'a 😛

Там ниже еще два приказа генерального для любопытных 😛

qutta

я не силен в литовском, но хотел бы по интересоватьса насчет газовова оружия в литве для латвийцев ?

Lokamp

А что конкретно интересует?

Kol2nas

мне тут что то не нравится...

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Laikino ginklų, šaudmenų saugojimo taisyklės (toliau - taisyklės) nustato laikino ginklų šaudmenų saugojimo sąlygas ir tvarką.
2. Šios taisyklės netaikomos specialaus statuso subjektams.
3. Šie taisyklių reikalavimai privalomi:
3.1. juridiniams asmenims, jeigu jie draudžia
fiziniams asmenims įnešti ginklus ir šaudmenis į jiems priklausančius ar jų valdomus objektus (valstybės institucijų, įstaigų, įmonių patalpas, bankus, stadionus, restoranus, barus, teatrus, parduotuves ar kitas panašaus pobūdžio visuomeninės paskirties patalpas), teritorijas, kuriose organizuojami masiniai renginiai, ar kitas visuomeninės paskirties vietas bei pageidauja teikti laikino ginklų saugojimo paslaugą;
3.2. fiziniams asmenims, kai jie palieka jų turimus ginklus ir šaudmenis laikinai saugoti.

так эначет если "draudžia įsinešti, bet nepageidauja teikti laikino ginklo saugojimo paslaugų", то они и не обязаны?

Lokamp

Kol2nas
так эначет если "draudžia įsinešti, bet nepageidauja teikti laikino ginklo saugojimo paslaugų", то они и не обязаны?

Все правильно написано. Если они запрещают, и pageidauja teikti,
исполнение данных правил хранения обязательно.

qutta

интересует ношение иностранцaми

Lokamp

qutta
интересует ношение иностранцaми

Если у вас есть вид на жительство в Литве - то правила
приобретения и ношения такие же как и для граждан LR

Если у вас европаспорт на ваше оружие, то можете ввезти
для участия в спорт мероприятиях. За пределами этих мероприятий
оружие переносится незаряженным.

qutta

газовый тоже ???

Lokamp

Газовые у нас оружие категории "D" и для
его приобретения/ношения разрешений не нужно.

jaropt

Для газовых тоже европаспорт нужен, ВРОДЕ.

П.С.: если везешь газовик или даже газовый баллончик из литвы в ЕС то гдето читал что надо в полиции какоето разрешение брать (европаспорт или нет уже непомню) чтобы проблем небыло заграницей.

Lokamp

Для газового оружия Европаспорта не выдают.
По закону Европаспорт выдается сроком на пять лет, только на оружие для охоты или спорта .

jaropt

ну значит какаято другая бумажка нужна, а может уже и нет

qutta

а может есть редакция на русском языке. зарание спасибо

YuraLT

Я тута не понял про D категорию, ведь туда много чево входит: газовики, Флоберы и тд.... Но ведь чел покупает газовик типа для само(обороны-защиты), значит однозначно будет носиться снаряженным, а к Флоберу есть инструкция из магазина, что переносится только в фирменной упаковке и неснаряженным...
Вопрос к гуру: Почему есть разные требования к оружию одной категории???

kolobok

YuraLT
Я тута не понял про D категорию, ведь туда много чево входит: газовики, Флоберы и тд.... Но ведь чел покупает газовик типа для само(обороны-защиты), значит однозначно будет носиться снаряженным, а к Флоберу есть инструкция из магазина, что переносится только в фирменной упаковке и неснаряженным...
Вопрос к гуру: Почему есть разные требования к оружию одной категории???

Внимательно прочитайте закон про категорию "Д"
Самооборонным считается газовый пистолет а пневматический и
под патрон Флоберта для спортивно-развлекательной что ношение
непредусматривает. 😊

Leopoldas

Закон делит оружие на катергории, но также устонавливает и использование каждой категории. С таким же успехом можно оспаривать и охоту с короткостволом, хотя в принципе какой-нибудь .357маг имеет достаточно мощности (кстати некоторые охотники всё же используют КС для добивания животнх).

По закону из Д категории для самообороны можно носить газовый пистолет (револьвер) и електрошокер, больше ничего. Остальное оружие Д категории можно использoвать только для защиты на посягательства на частную собственность (в етих целях можно использовать вообще всё что угодно). Для самообороны теоритически можно и Флобер (опять же имея ввиду, что можно использовать любые подручные средства), но тут слишком долгая и бородатая история получится, поетому лучьше не рисковать.

Sanych

Leopoldas
Остальное оружие Д категории можно использoвать только для защиты на посягательства на частную собственность (в етих целях можно использовать вообще всё что угодно). Для самообороны теоритически можно и Флобер (опять же имея ввиду, что можно использовать любые подручные средства), но тут слишком долгая и бородатая история получится, поетому лучьше не рисковать.

Прочитайте внимательнее закон об оружии и 28-ую статью уголовного кодекса.

Sanych

YuraLT
[B]а к Флоберу есть инструкция из магазина, что переносится только в фирменной упаковке и неснаряженным...
B]

Надо же... Инструкции из магазина у нас уже важнее закона, в котором все написано, как, где и в каком состоянии транспортируется оружие.

Sanych

kolobok

Внимательно прочитайте закон про категорию "Д"
Самооборонным считается газовый пистолет а пневматический и
под патрон Флоберта для спортивно-развлекательной что ношение
непредусматривает. 😊

Не соглашусь. Покажите мне где в законе в статье о Д-категории есть понятие спортивно-развлекательное?

YuraLT

Sanych

Надо же... Инструкции из магазина у нас уже важнее закона, в котором все написано, как, где и в каком состоянии транспортируется оружие.

Да я просто не нашел, где можно что-то прочитать про правила обращения с Флобером...
А в законах стока букФ, написанных бюрократическим языком, шо читая даже самый маленький абзац, то прочитав последнюю, я уже не помню какая была первая и вааще: А об чём тут базар идет-то 😀 😛

kolobok

Sanych

Не соглашусь. Покажите мне где в законе в статье о Д-категории есть понятие спортивно-развлекательное?

31 straipsnis.D kategorijos ginklo savininko pareigos
Draudžiama:
2.2 nešioti D kategorijos ginklą ,išskyrus gynybinio pobudžio
elektrošoko įrenginius ir įtaisus,dujinius ginklus
Ну а коль носить нельзя то остается только спортивно -развлекательное направление. В принципе все категории оружия либо
применяются конкретно либо в спортивно-развлекательных целях.
Вот так и живем где по закону а где по понятиям 😊

Leopoldas

Sanych
Прочитайте внимательнее закон об оружии и 28-ую статью уголовного кодекса.
И где я что не так прочитал? Тыкните мордочкой слепого котёнка в миску с молоком.
В 28 статье УК ЛР ничего не сказано о том с помощью чего можна защищаться. А закон об оружии, что я не так сказал относительно его?