Полкопейки 1/2 копейки 1925 г.

vso924

цена 500 руб.

vso924